IGP 1-3

03.05.2021

A - STOPA

Pro všechny zkoušky platí, že pes musí mít v první řadě splněnou zkoušku BH-VT.

IGP 1
 • stopa vlastní
 • minimum 300 kroků
 • 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) - 3 předměty
 • minimálně 20 minut stará
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je 15 minut
 • Sledování stopy 79 bodů
  Předměty (7+7+7) 21 bodů
  Celkem 100 bodů  

IGP 2

 • stopa cizí
 • minimum 400 kroků
 • 3 úseky - 2 lomy (cca 90°) - 3 předměty kladeče
 • minimálně 30 minut stará
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je 15 minut
 • Sledování stopy 79 bodů
  Předměty (7+7+7) 21 bodů
  Celkem 100 bodů 

IGP 3

 • stopa cizí
 • minimum 600 kroků
 • 5 úseků - 4 lomy (cca 90°)  - 3 předměty kladeče
 • minimálně 60 minut stará 
 • první a druhý předmět pokládá kladeč dle instrukcí rozhodčího, poslední na konec stopy
 • časový limit pro vypracování je 20 minut
 • Sledování stopy 79 bodů
  Předměty (7+7+7) 21 bodů
  Celkem 100 bodů  

Obecná ustanovení

o Terén pro stopy musí splňovat podmínky uvedené ve zkušebním řádu FCI IGP o Kladení stop určuje rozhodčí nebo koordinátor o Kladení by mělo být přizpůsobeno terénu o Různé stopy musí mít různé tvary o Začátek (nášlap) musí být označen cedulkou o Cedulka je zapíchnuta do země vlevo od nášlapu, v jeho bezprostřední blízkosti o Pořadí, ve kterém účastníci nastupují, musí být určeno losováním za přítomnosti rozhodčího


Předměty

Označování předmětů musí být přesvědčivé. Rychlost, kterou pes označuje, není nezbytně nutné kritérium pro hodnocení, ale mělo by být v souladu s tempem sledování.

Žádoucí označování je když: 

 1. pes předměty označuje přesvědčivě
 2. označování předmětů musí být ve směru stopy, označení mírně šikmo není chybou
 3. označování předmětů musí být bez váhání 
 4. označování předmětů musí být klidné až do znovu uvedení na stopu

Chybné označení je, když pes: 

 1. označuje předměty váhavě 
 2. označuje předměty předčasně 
 3. označuje předměty z boku 
 4. lehá si na předměty 
 5. je neklidný u předmětů 
 6. zvedá předměty (někteří psi takto reagují na stres) 
 7. psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka 
 8. neklidný před znovu uvedením

Kladení stop

* Před položením stop musí kladeč ukázat předměty rozhodčímu nebo vedoucímu stop  Kladeč musí krátce zůstat na "nášlapu"
* Stopa musí být kladena normálním krokem v určeném směru. Krokem se rozumí vzdálenost 50 cm (od paty k patě)
* Kladeč klade stopy přirozenou chůzí
* Kladeč nesmí pomáhat psovi nepřirozenou chůzí na úsecích a lomech
* Lomy jsou kladeny normálním krokem, přičemž musí být umožněn psovi přechod na další úsek
* Lomy musí být tzv. "uzavřené"
* Po dobu kladení vlastních stop nesmí být pes v dohledu
* Po dobu kladení cizí stopy nesmí být psovod a pes v dohledu


Přinášení a zvedání předmětů: Přinášení a zvedání předmětů musí být okamžité a přesvědčivé.

Žádoucí je u "přinášení a zvedání předmětů " aby pes:

 1. předmět přinesl okamžitě
 2. držel předmět klidně a pevně v tlamě
 3. přinášel předměty přímo (aportoval)
 4. byl klidný do až do znovu nasazení na stopu

Chybné přinášení nebo zvedání předmětů: 

 1. pes přináší předměty neochotně a nejistě
 2. pes nedrží předmět klidně
 3. pes upustí předmět
 4. pes leží u zvedání (povoleno je: ve stoje, v sedě nebo přinášení)
 5. pokračování s předmětem
 6. nechce odevzdat předmět
 7. psovod psa ovlivňuje povelem nebo pomocí vodítka
 8. neklid před znovu uvedením
 9. když pes neodevzdá psovodovi na stopě zvednutý předmět, (rovněž pokud pes předmět spolkne), je diskvalifikován

Uvedení psa do stopy po označeném předmětu musí psovod provést ze stejné strany, ze které psovi odebíral předmět.

U předmětu lze psa pochválit buďto před ukázáním předmětu rozhodčímu, nebo až po ukázání předmětu rozhodčímu, nikoliv však obojím způsobem najednou. Pokud pes na stopě neodevzdá psovodovi předmět ani na třetí povel, následuje diskvalifikace.

B - Poslušnost IGP 1

Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Aport volný 15 bodů
Cvik 5 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 6 : Šplh jedním směrem 15 bodů
Cvik 7 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8 : Dlouhodobé odložení 10 bodů Celkem: 100 bodů 

Zvukový povel: "k noze" Zvukový povel se smí dát pouze při vyjití a změně rytmu chůze. Ke cvikům v oddílu B - poslušnosti nastupují psovodi ve dvojicích (platí pro zkoušky i soutěže). Jeden z dvojice zahajuje poslušnost ovladatelností, druhý z dvojice zahajuje poslušnost dlouhodobým odložením. Před zahájením poslušnosti předstoupí dvojice psovodů se psy u nohy před rozhodčího a jeden po druhém mu podají hlášení o tom, že jsou připraveni zahájit cviky poslušnosti. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY jsou připraveni k provedení cviků poslušnosti dle zkoušky XY). Hlášení probíhá v základním postoji s neupoutaným psem. Psovod má vodítko zavěšené přes rameno nebo ukryté v kapse (v každém případě vždy na straně od psa). 

Po hlášení se na pokyn rozhodčího jeden z psovodů přesune na výchozí bod a druhý psovod na dlouhodobé odložení. Základní postoj na výchozím bodě zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vedl svého psa na místo dlouhodobého odložení, rovněž zaujme základní postoj a je připraven svého psa odložit. Na výchozím bodě psovod zaujme základní postoj. Při zastavení si pes musí samostatně, rychle a rovně sednout. Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem u nohy ze základního postoje cca 50 kroků přímým směrem, normálním tempem. Následuje obrat čelem vzad. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích je předveden klus a pomalá chůze (vždy po 10 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Dle schématu provádění ovladatelnosti se v normálním kroku dále provádějí dva obraty vpravo, pak druhý obrat čelem vzad. Po druhém obratu čelem vzad cca po 15 krocích chůze následuje zastavení. Po zastavení se na pokyn rozhodčího psovod se psem opět rozchází, dle schématu provádí jeden obrat vlevo a poté prochází výchozím bodem do skupiny osob. Dle schématu projde psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Jednu osobu musí obejít zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob. Při zastavení se musí pes sám bez povelu posadit. Na pokyn rozhodčího opustí psovod se psem skupinu a odchází na výchozí bod, kde ve směru osy postupu zaujme závěrečný základní postoj. Během prvního úseku chůze přímým směrem, zazní ze vzdálenosti 30 kroků od psa a v časovém odstupu 5 vteřin dva výstřely z pistole (ráže 6 mm). První výstřel přitom zazní minimálně po 15 krocích chůze přímým směrem. Pes se k výstřelům musí chovat lhostejně. Reaguje-li pes bázlivě, je diskvalifikován a jsou mu odebrány všechny dosud získané body. Při pochybnostech má rozhodčí možnost lhostejnost k výstřelu přezkoušet. 77 Pes má radostně, pozorně, sebevědomě a se zájmem následovat svého psovoda. Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o 180 stupňů) Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Chválení psa po zastavení ve skupině osob není dovoleno. Krátká pochvala psa je povolena pouze v závěrečném základním postoji a to v přímém směru osy postupu. Hodnocení: Předbíhání, tlačení se na nohu, chůze od nohy, zaostávání, pomalé nebo váhavé sedání, křivá usednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby v základním postoji, nepozornost, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. 2. Odložení za pochodu vsedě 10 bodů Po jednom zvukovém povelu: "k noze", "sedni" Ze základního postoje, na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem u nohy přímým směrem, normálním tempem. Po zahájení cviku, tedy nejméně po 10 a nejvíce 15 krocích si pes na jediný zvukový povel psovoda "sedni" musí rychle a rovně v přímém směru sednout. Cvik musí být proveden, aniž by se psovod zastavil, bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. Pes musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi. Psovod odchází do vzdálenosti 15ti kroků, kde se zastaví a okamžitě se otáčí čelem ke psu. Na pokyn rozhodčího se vrací ke psu a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Přitom psovod může psa obejít nebo se k němu přiřadit. Hodnocení: Předbíhání, zaostávání, pomalé nebo váhavé sednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dosednutí, poposedání, poloha zaujatá křivě, nepozornost vůči psovodovi, neklid, nedodržení požadované vzdálenosti, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Pokud pes zůstane stát nebo lehne je cvik hodnocen "nedostatečně", povinná srážka je -5 bodů. Opuštění místa odložení po usednutí o více než 3 kroky anuluje cvik. 3. Odložení v leže s přivoláním 10 bodů Po jednom zvukovém povelu: "k noze", "lehni", "ke mě", "k noze" Ze základního postoje, na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem u nohy přímým směrem, normálním tempem. Po zahájení cviku, tedy nejméně po 10 a nejvíce 15 krocích si pes na jediný zvukový povel psovoda "lehni" musí rychle a rovně v přímém směru lehnout. Cvik musí být proveden, aniž by se psovod zastavil, bez zpomalování chůze, ohlížení a další pomoci psovoda. Psovod odchází do vzdálenosti minimálně 30ti kroků, kde se zastaví a okamžitě se otáčí čelem k ležícímu psovi. Pes musí po odložení zůstat klidný a být pozorný vůči psovodovi až do povelu pro přivolání. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá buďto povelem "ke mě" nebo jménem psa. Pes musí rychle, chtivě a bez známek stresu přiběhnout ke psovodovi a předsednout před psovoda. Předsednutí musí být rovné, těsné, ale bez kontaktu se psovodem. Po cca 3 vteřinové pauze se má pes na povel psovoda "k noze" rychle a ochotně zařadit k jeho noze, samostatně usednout a zaujmout tak závěrečný základní postoj. Hodnocení: Předbíhání, tlačení se na nohu, zaostávání, pomalé nebo váhavé lehnutí, poplazení po odložení, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dolehnutí, poloha zaujatá křivě, 78 nepozornost vůči psovodovi, neklid, nedodržení požadované vzdálenosti, rozkročený postoj psovoda, pomalé nebo váhavé přivolání, zpomalování v závěru přivolání, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Pokud pes zůstane stát nebo si sedne je cvik hodnocen "nedostatečně" - povinná srážka je -5 bodů. Pes, který nepřiběhne ani na třetí povel (rozuměj 1 povolený a 2 dodatečné) obdrží za cvik 0 bodů. V tomto případě musí psovod přijít ke psu a dále pokračovat v dalším cviku. Opuštění místa odložení po ulehnutí o více než 3 kroky anuluje cvik. 4. Aport volný 15 bodů Po jednom zvukovém povelu: "aport" nebo "přines", "pusť", "k noze" Na pokyn rozhodčího se psovod se psem přesune ke stojanu s aporty pro aportovací činku. Poté přejde se psem u nohy do místa zahájení cviku, kde zaujme základní postoj. Na pokyn rozhodčího odhodí psovod ze základního postoje aportovací činku (váha 650g) do vzdálenosti 10 metrů. Pokud psovod v průběhu odhazování činky ukračuje nohou pro snadnější odhození, musí pak znovu zaujmout základní postoj, vyčkat 3" a až poté vyslat psa pro aport. V takovém případě nedochází k bodové ztrátě. Zvukový povel "aport" nebo "přines" smí být vydán až v momentě, kdy se činka přestane pohybovat. Neupoutaný pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel k přinesení aportu rychle a v přímém směru vyběhnout pro aport, okamžitě jej uchopit, rychle se otočit a rovněž rychle a v přímém směru jej přinést psovodovi. S činkou si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidně ji drží tak dlouho, dokud mu ji po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem "pusť" neodebere. Po odevzdání musí psovod klidně držet činku v připažené ruce po pravé straně těla, vyčkat cca 3 vteřiny a poté na zvukový povel "k noze" přiřadit psa k noze. Pes se má rychle a ochotně v přímém směru posadit po levé straně psovoda a zaujmout tak závěrečný základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. Cílem je převést ochotné a chtivé přinesení aportu, včetně návratu s činkou ke psovodovi. V průběhu cviku musí pes činku pevně a klidně držet až do momentu odebrání. Na pokyn rozhodčího přechází psovod se psem u nohy do místa zahájení dalšího cviku, kde zaujme základní postoj. Hodnocení: Chyby v základním postoji, neklid při odhazování činky, předčasné vyběhnutí, pomalé nebo váhavé vyběhnutí, chyby při uchopení aportu, pomalé nebo váhavé přinesení, upuštění činky, hraní si s činkou nebo její překusování, rozkročený postoj psovoda, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedení cviku ve známce nedostatečné. Pokud pes aport nepřinese, je cvik hodnocen 0 body. 5. Aport skokem 15 bodů Po jednom zvukovém povelu: "vpřed" nebo "hop", "aport" nebo "přines", "pusť", "k noze" Psovod se psem zaujímá základní postoj nejméně 4 metry před překážkou. Ze základního postoje odhodí přes 100 cm vysokou skokovou překážku dřevěnou aportovací činku (váha 650 g). Pokud psovod v průběhu odhazování činky ukračuje nohou pro snadnější odhození, musí pak znovu zaujmout základní postoj, vyčkat 3" a až poté vyslat psa pro aport. V takovém případě nedochází k bodové ztrátě. 79 Zvukový povel "vpřed" smí dát až v okamžiku, kdy činka klidně leží. Neupoutaný pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel "vpřed" nebo "hop" a "aport" (zvukový povel "aport" smí psovod vydat nejpozději během skoku psa přes překážku) překážku bez doteku přeskočit, rychle a přímo doběhnout k čince, ihned jí uchopit, přes překážku skočit zpět a stejně rychle a přímou cestou jí přinést psovodovi. S činkou si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidně jí drží tak dlouho, dokud mu jí po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem "pusť" neodebere. Po odevzdání musí psovod klidně držet činku v připažené ruce po pravé straně těla, vyčkat cca 3 vteřiny a poté na zvukový povel "k noze" přiřadit psa k noze. Pes se má rychle a ochotně v přímém směru posadit po levé straně psovoda a zaujmout tak závěrečný základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. Cílem je převést ochotné a chtivé přinesení aportu skokem, včetně návratu s činkou ke psovodovi. V průběhu cviku musí pes činku pevně a klidně držet až do momentu odebrání. Na pokyn rozhodčího se psovod se psem opět přesune ke stojanu s aporty, aby aportovací činku umístil zpět. Na pokyn rozhodčího přechází psovod se psem u nohy do místa zahájení dalšího cviku, kde zaujme základní postoj. Hodnocení: Chyby v základním postoji, neklid při odhazování činky, předčasné vyběhnutí, pomalé nebo váhavé vyběhnutí, slabý skok, chyby při uchopení aportu, pomalý a slabý skok zpět, upuštění činky, hraní si s činkou nebo její překusování, pomalé nebo váhavé přinesení, doteky na překážce, rozkročený postoj psovoda, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Dotkne-li se pes překážky, snižuje se mu hodnocení až o 1 bod za každý skok, odrazí-li se od překážky až o 2 body za každý skok. Dílčí hodnocení cviku je možné, jen pokud z jeho tří částí (skok vpřed - přinesení činky - skok zpět) dojde k provedení nejméně jednoho skoku a přinesení činky. Povinná srážka - 5 bodů. Bezchybně provedené skoky a přinesení činky = 15 bodů Skok vpřed nebo zpět neproveden, činka bezchybně přinesena = 10 bodů Skoky vpřed a zpět provedeny bezchybně, činka nepřinesena = 0 bodů Skok vpřed a zpět neproveden, činka bezchybně přinesena = 0 bodů Odhodí-li psovod činku příliš stranou nebo je-li pro psa špatně viditelná, může psovod bez ztráty bodů po požádání rozhodčího či na jeho přímý pokyn odhození aportu zopakovat. Pes musí zůstat sedět. Následuje-li psovoda za překážku, je cvik hodnocen 0 body. Opustí-li své stanoviště, ale zastaví se před překážkou, snižuje se hodnocení cviku o jednu známku. Pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedení cviku ve známce nedostatečně. Pokud pes při skoku vpřed překážku porazí, znamená to povinnou srážku - 5 bodů. Cvik se opakuje, ale dále se boduje už jen provedení aportu, skok zpět, předsednutí a zařazení psa k noze. 6. Šplh jedním směrem 15 bodů Po jednom zvukovém povelu: "sedni", "hop" nebo "zpět", "ke mě" nebo "jméno psa", "k noze" Psovod se psem zaujímá základní postoj nejméně 4 metry před 180 cm vysokou šikmou stěnou. Po zvukovém povelu "sedni" zůstává pes sedět před šikmou stěnou a psovod 80 odchází za překážku. V minimální vzdálenosti 4 metry za překážkou se psovod zastaví a ihned se otočí čelem k šikmé stěně. Na pokyn rozhodčího psovod psa přivolá. Může být vydán jeden zvukový povel pro přeskok a jeden zvukový povel pro přivolání. Povely pro přeskok mohou být následující: "hop" nebo "zpět" Povely pro přivolání mohou být následující: "ke mě" nebo jen "jméno psa". Pes má rychle a ochotně ve směru ke psovodovi šikmou stěnu překonat a předsednout před psovoda. Předsednutí musí být rovné, těsné, ale bez kontaktu se psovodem. Po cca 3 vteřinové pauze se má pes na povel psovoda "k noze" rychle a ochotně zařadit k jeho noze, samostatně usednout a zaujmout tak závěrečný základní postoj. Na pokyn rozhodčího přechází psovod se psem u nohy na výchozí bod, kde zaujme základní postoj pro zahájení dalšího cviku. Hodnocení: Chyby v základním postoji, pomalé nebo váhavé překonání překážky, slabý skok, rozkročený postoj psovoda, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Pes musí za překážkou zůstat v klidu sedět. Pes nesmí být psovodem odložen v jiné poloze než vsedě. Samovolná změna polohy psa bez opuštění místa odložení = -1bod. Opustí-li pes své stanoviště, ale zastaví se před překážkou a na pokyn psovoda překážku překoná, snižuje se hodnocení cviku o jednu známku. Opustí-li pes své stanoviště a překážku překoná sám před povelem psovoda v době, kdy psovod již stojí čelně k překážce, je cvik hodnocen ve známce nedostatečné. Opustí-li pes své stanoviště a překážku překoná sám před povelem psovoda v době, kdy psovod ještě nestojí ke psu čelem = 0 bodů. Opustí-li pes své stanoviště, zastaví se před překážkou, ale na pokyn psovoda již není schopen překážku překonat = 0 bodů. Následuje-li pes psovoda a překážku obejde = 0 bodů. Pokud pes na pokyn psovoda překážku nepřekoná = 0 bodů Pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, je hodnocena ztrátovými body. Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedení cviku ve známce nedostatečné. 7. Vysílání vpřed s odložením 10 bodů Po jednom zvukovém povelu: "k noze", "vpřed", "lehni", "sedni" Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem u nohy ze základního postoje přímým směrem, normálním tempem. Po 10 až 15 krocích dá psovod psovi současně s jednorázovým pokynem paže zvukový povel "vpřed" a zastaví se. Pes musí cílevědomě, přímo a rychle běžet do určeného směru nejméně 30 kroků. Na pokyn rozhodčího pak dá psovod povel "lehni", na který si pes musí okamžitě lehnout. Psovod smí ponechat zvednutou paži do směru vyslání psa až do jeho ulehnutí. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel "sedni" zaujme pes u nohy psovoda rychle a rovně základní postoj. Na pokyn rozhodčího psovod se psem u nohy přechází do místa zahájení dalšího cviku, kde zaujme základní postoj. Hodnocení: Chyby v základním postoji, následování psa psovodem po jeho vyběhnutí, pomalý či nejistý běh psa vpřed, zpomalování, výrazné vybočení ze směru, krátká vzdálenost, váhavé nebo předčasné ulehnutí psa, neklidné odložení, případně změna polohy při příchodu psovoda snižují bodové hodnocení. Je chybou pokud psovod ještě před zahájením cviku psovi ukazuje směr vysílání. Jakákoli další pomoc psovoda, např. při povelu "vpřed" nebo "lehni" se taktéž odrazí v bodovém hodnocení. 81 Pes zastaví na první povel, ale nelehne si. Ulehá okamžitě na druhý povel. -1,5 bodu Pes zastaví na první povel, ale nelehne si. Ulehá okamžitě na třetí povel. -2,5 bodů Pes zastaví na první povel, ale nelehne si ani na třetí povel. -3,5 bodů Pes nezastaví na první povel, ale zastaví a ulehá okamžitě po druhém povelu -2,5 bodů Pes nezastaví na první ani na druhý povel, ale zastaví a ulehá okamžitě po třetím povelu -3,5 bodů Pokud pes na třetí povel pouze zastaví (neulehá, ale zůstane na místě stát nebo sedět) -5 bodů Pokud pes ulehne, ale po pokynu rozhodčího pro příchod ke psu se rozběhne zpět ke psovodovi, musí být pes jediným povelem položen do poloviční vzdálenosti ke psovodovi -5 bodů Pes na vysílání s odložením obdrží 0 bodů pokud: - pes vůbec nevyběhne - pes nepřekoná minimální vzdálenost (2/3 vzdálenosti) - pes vyběhne výrazně mimo osu postupu (k maketě, ke stojanu s aporty, k cedulkám pro dlouhodobé odložení atd.) - není-li pes zastaven ani na třetí povel (rozuměj jeden povolený a dva dodatečné) nebo vyběhne-li pes mimo cvičební prostor. (Na pokyn rozhodčího pak psovod musí psa přivolat. Povoleny jsou 3 povely k přivolání psa, pokud se psa nepodaří přivolat následuje diskvalifikace) - pokud pes ulehne nebo zastaví na kterýkoliv povel, ale před pokynem rozhodčího pro příchod ke psu, se pes rozběhne zpět ke psovodovi - pokud pes ulehne nebo zastaví, ale po pokynu rozhodčího pro příchod ke psu se rozběhne zpět ke psovodovi a není jediným povelem položen do poloviční vzdálenosti ke psovodovi - vzdálí-li se pes z místa odložení (o více jak 3 kroky) 8. Dlouhodobé odložení 10 bodů Po jednom zvukovém povelu: "lehni", "sedni" Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží psovod ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem "lehni", aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí nejméně 30 kroků určeným směrem a zůstane klidně stát. Psovod zůstává stát zády ke psu. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel "sedni" zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Psovod se dále řídí pokyny rozhodčího. Hodnocení: Chyby v základním postoji, pomalé nebo váhavé lehnutí, čichání, poplazení po odložení, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dolehnutí, poloha zaujatá křivě, neklid po odložení, stresové chování, pes při příchodu psovoda vstane předčasně. Pokud pes sedí nebo stojí, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdálíli se pes z místa odložení před ukončením cviku č. 3 druhého psa o více jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body. Opustí-li pes místo odložení po ukončení cviku č. 3 druhého psa, obdrží dílčí hodnocení. Jde-li pes vracejícímu se psovodovi naproti, je mu bodové hodnocení sníženo až o 3 body. Po ukončení všech cviků poslušnosti předstoupí dvojice psovodů se psy u nohy před rozhodčího a jeden po druhém mu podají hlášení o tom, že ukončují poslušnost. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY ukončili poslušnost dle zkoušky XY). 82 Odhlášení probíhá v základním postoji s neupoutaným psem u nohy. Po hlášení vyzve rozhodčí psovody, aby si své psy připoutali na vodítko. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Pes by se měl po celou dobu při odhlášení chovat klidně a být pod vlivem psovoda. Po odhlášení psovodů provádí rozhodčí závěrečné vyhodnocení. Pes by se měl po celou dobu závěrečného vyhodnocení chovat klidně a být pod vlivem psovoda.